Dhukkubbii qaama saalaa

com&#x2F;channel&#x2F;UCSXAe42mN43T-g78vDh1gLA Yaada fi gaaffii keessan karaa armaan gadii kana nuun gahaa! @Yeroko_bot. Dhukkubbii • Mataa bowwuu, ho’a qaama, balaqamsiisuu ykn haqisiisuu kkf D. Qorannoo seeroology( serology) mala seramii dhiiga irraa ykn aannan irraa adda baasuudhan, adeemsa . fka. I , Dr. Dhukkuba Vaayirasii Tiruu (Viral hepatitis) 3. Mataa Dhukkubbii (Headache). Qaama saalaa dubaraa irratti, 5. Yoo kan ujummoo fincaanii (ureter) keessatti argamu ta’e immoo dhukkubbii baay’ee hamaa fi nama obsachiisuu hin dandeenye kan cinaacha keenyarraa ka’ee gara qaama saalaa keenyaatti garmalee gadi waraanutu nutti dhaga . 3 Isin kn Hiri aan a'ila keessanii Baala sammuu hadoochu adamtanii beektuu ? 13. HPV dhukkuba namaa papilomavayiresii (papillomavirus) jedhamu irraa kan nama qabuu fi yeroo baay’ee osoo mallattoo dhukkubbii hin agarsiisin turuu danda’a. Sirni kuni qaama keessatti dalagaalee ijoo armaan gadi raawwata: Soorata bullaa’e, qoricha, farra qaama alagaa, hormonoota, O2 , naannoo qaamaa hundatti raabsuu. Mataa Dhukkubbii (Headache). Qabxiiwwan biroon dubartiin tokko waa'ee qaama saalaa irratti baruu qabdus jiru. Dhukkubbii qaamaa xiqqaafi kantara dhiigaa hanga tokko tarii qabaachuu malta. . Du’i kan dhufuu danda’u, garmalee gadi bu’uu dhiibbaa dhiigaa kan garmalee dhiiguu yookin dhukkubbii garmalee; akkasumas ‘infeekshinii’ irraa kan dhufuu danda’uuni. 1. *Madaa ykn quunca'uu afaanii fi qaama saalaa *Nama hooksisuu( afaan ykn qaamni saalaa) *Yeroo fincaa'an miirri dhukkubbii namaatti dhagahamuu Altakka takka immoo *hoo'aa qaamaa *Dhukkubbii mataa *fedhiin nyaataa hir'achuu *miirri dadhabbii namatti dhagahamuu darbee darbees dhukkubbii ijaa fi kkf 👉 Wantoota madaa'uu fi quunca'uudhaaf nama . mudatu yammuu ta’u, qaama saalaa dubartootaatii kaasee amma gadaamessaatti kan miidhudha. • Qaamni hormaataa kee waan bal’atuuf qunnamtiin saalaa ati godhattu hedduu si hin dhukkubsu, qaamni hormaataa kees banaa fakkaatee sitti dhagahama. Hunduma keenya Foon gooftaa nyaannee, Dhiiga gooftaa dhugnee akka jireenya bara baraa qooddannuuf, akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluuf fedhiif jaalala Waaqayyo nuuf haa. Tags: Dhukkubbii Yeroo Wal Qunnamtii Saalaa(dyspareunia) Pain During Sexual Intercoarse #subscribe #share Video Songs, Dhukkubbii Yeroo Wal Qunnamtii Saalaa(dyspareunia) Pain During Sexual Intercoarse #subscribe #share hindi video, Dhukkubbii Yeroo Wal Qunnamtii Saalaa(dyspareunia) Pain During Sexual Intercoarse #subscribe #share bollywood movie Dhukkubbii Yeroo Wal Qunnamtii Saalaa . Madaa’uu . (Pain/discomfort). GALATOOMAA. Khordad 19, 1396 AP . by bewithdhugasa. Namoonni dhukkubni Heeppatitisii/Dhukkuba Tiruu B irra ture mallattoolee kan hin qabne ta’ee, garuu baay’ee hamaafi kan qaqqabsiisuu danda’u: Qaawwi qaama saalaa shamarran durbummaa qabdu kunis dhiphaa waan taheef yeroo qaamni saalaa dhiiraa itti seenu waan harkifamuuf miirrri dhukkubbii fi dhiiga xiqqoo ni dhangala'a. #Faana_Dhugaa Kitaabolee Galataa warreen jalqabaa: '#Galaa_Sammuu' fi '#Coqorsa_Abdii' namni dubbise, kitaabni haaraan kun kitaaba akkamii akka ta'uu Historical of Muslim & oromoo people🔜 Yaadannoo Seenaa Ummataa Islamaa fi uummata Oromooti. Dhiibbaa Dhiigaa . Readbag users suggest that Luuqaas Abbaa Seenaa: Hojii Ergamootaa is worth reading. Waaqayyoo Icitii kee kan nuun geese galatni siif haa ta’u. Ittisa fi To’annoo • Ilbiisota to’achuu • Bakka bookeen busaa itti wal hortuu qulqulleesu • Saaphana sirree fayyadamuu. Qorannoo seeroology( serology) mala seramii dhiiga irraa ykn aannan irraa adda baasuudhan, adeemsa . Kaayyoo Boqonnichaa • Eerga boqonnaa kana baratanii booda barattootni: • Dhukkubbii garaa keessaa gara gadii. guddaa ajaa’ibsiifatte. *Qaama keenya keessaa eessa eessatti mul’achuu danda’a? Dhiita’iinsi hidda dhiigaa kan dhiiga gara onneetti deebisan kun bakki/lafti inni itti mul’achuu danda’u:-1. => Gaafa karaa tokko sii guutu karaa biraa akka sittì hir’atu beeki hir’uun namaa daangaa hin qabu waan ta’eef. Lubbuun darbuu (du’a)…. Gama birootiin, yoo kan inni ishee hindhaanne ta’e deebitee nigalti. Jeequmsa maatiitiifii reebbaa qunnamtii-saalaa laalchisee dhaabban si garagaaruutu jira yaroo balaan dhukuba korona-vayrasii (COVID-19) kana keysatti Yaroo naga’a ta’uu keetiif sii mijjaa’utti, qunnami yokaa nama beytu tokkoon naaf qunnami jedhiin . Gochi kun kamisaa darbe akka lakkoofsa Habashaatti 12,07,2011 akka raawwate Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoof ibsanii jiru. Jarmiiwwan TB qaama keessa yoo seenan wayta heddu dhokatanii “riphan”. Download now. ==> nama ofiisaa sitti boonsu irraa fagaadhu keessaisaa tuffii jiraatii. Gadaamessi arjoomamee fi qaamni walhormaataa ulficha akka hin miine dooktaroonni hordoffii gaarii gochaafii turaniiru. malaa fakkaatu fi foolii badaa qabu qaama saala keessan bahuu, Dhukkubbii garaa handhuuraa . Namoonni dhukkuba vaayirasiin hepatitis B irra ture mallattoolee kan hin qabne ta’ee, garuu baay’ee hamaa fi kan asinanaan dhaaqqabsiisuu danda’u: Manca’ina tiruu (cirrhosis) 6. Kintaarotii/baasuur/ kormammuu. Subscriber gain, reaches, views sammuukoof on Telemetrio. Mata Duree Qoʼannaa Adoolessa 8-14, 2019: Jaarsoliin cubbuu cimaadhaaf furmaata kan kennan akkamitti? Warri ijoollee isaanii miidhaa saalaa irraa eeguu kan dandaʼan akkamitti? Dhiibbaa dhiigaa fi koolesteroolii irratti: qorannoowwan keessumaa biyya jaappan keessatti geggeefaman irratti, dhiibbaa dhiigaa olka'e fi kolesteroolii qaama keessaa dhukkuboota adda addaaf nama saaxilu akka gadi buusu himu. Walqunaamtii saalaa humnaan gochuuf yaaluu, gudeeduu, ykn qaama nama dhaanuu. Midhaawwan cinaa qorichi kun qabu keessaa; mataa dhukkubbii, gadteessisuu, garaacha dhukkubsuu, oldeebisuu. Dubartoonni teessuma isaanii furdifachuuf yaalan. yeroo hedduu dhukkubbii kan hin qabne kan gadi dhooqu furfura laafaa kottee fi miilla irraatti bahu, 2. • Dhukkubbi harmaa; yeroo jalqaba eegalu dhukkubbii qabachuu dhiisuu danda’a, garuu booda erga madeesse dhukkubbiin jiraachu danda’a. Ijoolleen lamaanuu tan Uzowulu’ti. Saayinasiin maqaa qaama keenya keessaa isa tokkooti. Kun kan of keessatti hammatu namoota Depo proveran kanneen hormonaali qusannoo maatiif kennaman keessaa isa tokko. djirata@gmail. Gurmeessaa irra KINTAAROOTII (hemorrhoids) ***** Dhukkubni kintaarootii kan dhufu hoggaa hiddootni dhiigaa naannoo qaama bobbaatti argaman hamma barbaadamuu ol baballachuun (dilated )dhiiga of keessatti kuufatanidha. Du’i kan dhufuu danda’u, garmalee gadi bu’uu dhiibbaa dhiigaa kan garmalee dhiiguu yookiin dhukkubbii garmalee akkasumas ‘infeekshinii’ irraa kan dhufuu danda’uuni. Vaayirasiin Hepatitis B irra ture. Dhukkuba Ka’uu Dadhabuu Qaama Saalaa Dhiiraa (Impotence) 4. Obbo Raamadan abbaa ijoollee sagalii fi harka qalleessa ta’uullee dubbatan. Kunis marfeedhaan kan ji’a sadii sadiin kennamuudha. wal quunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne (kon- domii malee) raawwachuun; . Dhukkuboota quunnamtii saalaa haaraa yaachisoo ta'an . Gosa 3: Balbala qaama hormaata dubartii hodhuudhaan dhiphisuu (infibulation) Gosa 4: Kan biro ( Fkn. Dhimma wal'aansa fayyaa dubartoota ilaalchisee ifatti haasa'uun akka dhimma safeeffatameetti hafuunsaa miidhaa qabaachu dubbatu waa'ee fayyaa dubartootaa irratti duula kan jiran. namaa keessatti hafu muudatudha. Naannoo qaama saalaa uruu, muruu, sukkuumuu fi koobuu/gubuu) Wantoota armaan gadii ilaalchisee gaaffii yookin yaaddoon qaba: (I have questions or concerns about:) include topics focused on the woman and the Dhukkubbii yookin namatti toluu dhiisuu (Pain/discomfort) Sirna fincaanii (Urination) Dhibbaantaa 10n hafan keessaa immoo, dhibeen kun yeroo heddu mar’imaan waan miidhuuf mallattoo akka:- baasaa/garaa kaasaa dhiiga makate, Baasaa wanta akka furrii fakkaatu makate, Dhukkubbii garaa handhuuraa gadii, Fedhii nyaataa dhabuu, Ulfaatinni hir’achuu, Darbee darbee hoo’i qaamaa dabaluu fa’adha. dhukkuba vaayirasiin . رشد مشترک ، دسترسی ، نمایی dujabewa در Telemetrio. 4. Namootni walqunnaamtii saalaa yeroo dheeraaf hin godhiin yoo turan waan kun akka mudatu ni . . 0 ratings. Hunduma keenya. -Qaama keenya keessumaa miilaa fi harka keenya gubuu-Miira gara garaa kan akka dhukkubbii qaamni keenya dabarsuu dadhabuu ykn hadooduu. Tuttuqiidhaan nama qaba, keessumatuu qaama saalarraa. Qorannoo laboraatoorii E. bakka furfurri jirutti, An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. . Naannoo qaama saalaa uruu, muruu, sukkuumuu fi koobuu/gubuu) Wantoota armaan gadii ilaalchisee gaaffii yookin yaaddoon qaba: (I have questions or concerns about:) Dhukkubbii yookin namatti toluu dhiisuu 2. dhukkubbii yeroo laguun ji'aa dhufuutti isaanitti dhaga'ama. Historical of Muslim & oromoo people🔜 Yaadannoo Seenaa Ummataa Islamaa fi uummata Oromooti. Ameen! 4. Echi aayee viin si'a tokko qaama keessa gallaan vaayire-. Amma garuu kan sokkiteef lubbuu ishee baafachuuf ture. Ordibehesht 7, 1400 AP . Jarjaruu fi ariifannaa, sodaa fi miirota kana fakkaatan haga dandeenye ofirraa fageessuu qabna. 2. Wal-qunnamtii qaama saalaa irraa guyyoota muraasaaf fagaachuu dha. Kun Chaanaalii Barnoota Amantaa Islaamaa akkasumas barnoota walbira qabiinsa amantaa/comparative religions/ irratti ibsa gahaa ragaa walii √ Umrii xiqqootti(<18) walqunnamtii saalaa raawwachuu. 1. Hojii keenya guyyaa guyyaa gaafa hojjannu akkaataa dhaabbii qaama keenyaa (posture) sirreeffachuu qabna. Dhiibbaa Dhiigaa . Vaayirasiin Heeppatitisii/Dkukkuba Tiruu B irra ture . Dhukkubsatooti baayyeen. Wal qunnamttii saalaa of eeggannoo hin qabne. • Dhukkubbii maataa, hidhataafi garaachaa. yoo dhukkubi kun hamaa ta’ee ammoo furfur isaa gara giddu galeessa dhuma marrummaanii fi qaama saalaa, harka fi fuullatti diriira ykn baballata. qaama hormaataa qaama saalaa keessa isaa gara afaan gadameessaa (womb) siqee kan jiruu dha. mudatu yammuu ta’u, qaama saalaa dubartootaatii kaasee amma gadaamessaatti kan miidhudha. pdf - OROMO Odeeffannoo STD Silmii Torbaanqabaa riffensa nannoo qaama saalaa keessa jiraatu fi Cittoo nannoo qaamaa saalaatti dhalatu torbaanqabaan. Wanneen kanaa gadii kun yoo sitti irratti argame gara Kunuunsa Wal’aansa Atattamaa Dubartootaa Gosa 4: Kan biro ( Fkn. Human Anatomy and Physiology (Afan Oromo, Sebeta College of SNTE, Oromia, Ethiopia, 2013) Ofgaa. kun ammoo suuta suutan maashaa mormaa fi dugda osoo nutti hin beekkamne akka citan taasisa. Dhukkubbii maashaa Dhadhabbii Dhukkubbii mataa Hoo’a/qabbana Yoo mallattoo cimaa qabaatte, gara hospitaalaa deemi yookan immoo 911 irratti bilbili. 2. Dr. Gorsa waa&#39;ee fayyaa sammuufi xiinsammuu irratti ni barbaadduu? Link kana gadii tuquun join godhaa. Qorannoo seeroology( serology) mala seramii dhiiga irraa ykn aannan irraa adda baasuudhan, adeemsa . Dr. Check Pages 1 - 50 of Itoophiyaa Ifa addunyaa ergaa 1,2,3,5 in the flip PDF version. *Mallattooleen isaa maali? (Kan luka irraattiif) 1. Yoo ammaa achi deebi’ee dhaane qaama saalaa isaa irraa murra. 28/09/2016 . √ Umriin erga fagattee dubartii ulfoofte √ kana dura irra deddebi'uun fedhiidhaan dubatii ulfa of irraa baaste/multiple previous elective abortions/ MALLATOOLEE MULLA'ACHUU DANDA'AN * Dhukkubbii garaa handhuuraa gaditti. -Dhukkubbiin akka waraansa miila fi harka keessaa nama dhukkubuu-Qaamni keenya keessumaa miilaa fi harki keenya humna guutuun socho’uu dadhabuu ykn nuuf abboomamuu diduu. Garaa gogsuu ykn baasaa yeroo dheeraaf nama irra ture; Dhukkubni tiruu ykn dhukkubni biraa kan iitaa garaatiif nama saaxiluu jiraachu; Nyaata akka fuduraaf kuduraa fayyadamuu dhabuun wontoota rakkinna kanaaf nama siixilan keessaa isaan ijoo ta’aniidha. 6. ==> namni baay’een yeroo si jaallatu baay’een akka si jibbu beeki hundi gaarummaa namaan yaaduutii. kan . Lafa bobbaatiin hanga ba’uttii keessatti kuufamee taa’u kan ‘rektamii’ jedhamu irratti illee nii mul’ata. Bgi kafnana; Cool መቀዝቀዝ; Qabbana/qorra/holachuu Degan; damha Coordinate ; ማቀናበር,ማስተናበር Qindeessuu; Isu-duwid kamaba kee tama yasgorowi Kitaabni Qulqulluun, “Yaadni nagaa qabu namummaa namaatiif jireenya in kenna” jedha. -Qaama keenya keessumaa miilaa fi harka keenya gubuu-Miira gara garaa kan akka dhukkubbii qaamni keenya dabarsuu dadhabuu ykn hadooduu. Saalqunnamtiin akkasii fedhii qaamaafi miiraa hiriyoota gaaʼelaa jaalala guddaa waliif qaban guutuu dandaʼa. mataa dhukkubbii, gadteessisuu diarrheagaraacha dhukkubsuu . Erectile dysfunction ; Ka'uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa. Sirni kuni qaama keessatti dalagaalee ijoo armaan gadi raawwata: Soorata bullaa’e, qoricha, farra qaama alagaa, hormonoota, O2 , naannoo qaamaa hundatti raabsuu. 321) Ofgaaa Jiraataa Daakkoo Ofgaa. 2. Deeggarsa yaalaa taasifameen booda killeen daa’ima ta’uu danda’uu fi duraan baafamee olkaa’ame baatii 7 2. ” I've been trying to download a PDF file of my instructabl. Kintaarotiin/baasuur sababa dhiitahuu hidda dhiigaa naannoo buubbuufi munneetti argamanirraan kahee kan dhufuudha. Eenyutu talaallii fudhachuu danda’a Jiraattonni Minnesota gareewwan umurii ga’aa ta’an hundi talaallii COVID-19 fudhachuuf ulaagaa ni guutu. # . Midhaawwan cinaa qorichi kun qabu keessaa; mataa dhukkubbii, gadteessisuu, garaacha dhukkubsuu, oldeebisuu. Dhiibbaa Dhiigaa . Raammolee Maxxantoota ta’an . Ogeessonni kunneen qaama saalaa dhiiraa kan guddisan. Hiddoonni dhiigaa kan onnee keenyarraa dhiiga qulqulluu qaama keeyaaf raabsan akkasumas kan qaama keenyarraa dhiiga qulqulluu hintaane fuudhanii gara onnee . Subscriber gain, reaches, views sammuukoof on Telemetrio. Qaama ofii dhiqachuu * Yoo dandahame qaama ofii glJYYUU dhiqachuun fayyummaaf barbaachisaadha * qaama dhiqachuun dhukkuba gogaa fi faaltuun nyaatamuu irra nama eega. 4. Yaalaa baqaqsanii yaaluu qaama saalaa qabaachuu 6. Hirʼinni qaamaa dhaabbataan dhukkubbii geessisuufi duuti gabaafame kan nama naasisudha. Yoo qunnaamtii saalaa raawwannu guyyaa carraan ulfaa’uu baay’ee olka’aa ta’e adda baasnee beeekuuu ( Guyyaa marsaan laguu itti dhangala’uu eegale irraa kaasee guyyaa guyyaa 9ffaa haga 19ffatti. Bubuqqa’uu Rifeensaa (Hair loss) November 30, 2020 Dr. . . fi kkf. Sigaaraa aarsuu 9. Dey 9, 1398 AP . Anaa barnootaa ykn bakka hojii keessatti namni tokko yakki-saalaa irratti . Dhukkubbii • Mataa bowwuu, ho’a qaama, balaqamsiisuu ykn haqisiisuu kkf D. Dhiibbaa dhiigaa fi koolesteroolii irratti: qorannoowwan keessumaa biyya jaappan keessatti geggeefaman irratti, dhiibbaa dhiigaa olka'e fi kolesteroolii qaama keessaa dhukkuboota adda addaaf nama saaxilu akka gadi buusu himu. Yeroo walqunnamtii saalaa godhan ispermiin gara afuuffee fincaaniitti dhangala'uu 4. 7. Dhukkubbii yeroo walqunnamtii saalaa. Mallattoo dhukkuba kaansarii qaama saalaa haala kamiin beeku danda’ama? Dhukkubbii kun mallattoo hedduu ofkeessatti haammata. The file contains 419 page(s) and is free to view, download or print. Rakkoon KD du’a, dhangala’a dhiigaa, rifaatuu, jarmoota dhukkubaan taqamuu fi dhukkubbii hamaa of keessaa qaba. 3. 2. 5 Ba a san ii Yaaluu MS olaanaa taatanii Y KN beellamamtanii irtuu ? Dhimma wal'aansa fayyaa dubartoota ilaalchisee ifatti haasa'uun akka dhimma safeeffatameetti hafuunsaa miidhaa qabaachu dubbatu waa'ee fayyaa dubartootaa irratti duula kan jiran. ) 3. hepatitis B irra ture qaama namaa keessatti hafu muudatuudha. . Qaamni saalaa dhiiraa kan dhaabbatu (erection) yoo hormooniin sammuu keessaa gadi lakkifamee ujummoolee dhiigaa qaama saalaa dhiiraa keessatti argaman dhiigaan guutuudhaan dhiibbaa (pressure) uumudha. Bahman 18, 1399 AP . Da'waa/Invitation. Dhukkubni kun yoo xiqqaate nama harka 2. 28/09/2016 . Yoo dhiigni qaama saalaa malaa kan fakkaatu hin qabne qabaatte. Lubbuun darbuu (du’a)…. 5. Dhukkubbii gara qaama saalaa fi firii dhiiraa kan baatu cidhaa3. 1800 015 188 Wol qunnamtii saalaa qaama taa’umsaatiin raawwachuu. kormammuu balleesuuf malootni salphan manuma keenyati yaalu dandeenyu ni jiru. Dhukkubbii naannoo qaama saalaa kan yeroo hojii hojjettaniif yeroo dheeraaf dhaabbatan namatti cimu kan ganama irraa kaasee gara galgalaatti cimaa deemu fi . Yoo dhiigni qaama saalaa malaa kan fakkaatu hin qabne qabaatte. Pubicoromo. 通信販売,通販,ショッピング,オンラインショッピング,買い物,プレゼント,ギフト,贈り物,贈答品,お中元,お歳暮,お買い得,【長期保証付】ソニー cfd-s401 b(ブラック) cdラジオカセットレコーダー ひとりは良正どのの内室へ」限定sale,2021【在庫あり】14時までの注文で当日出荷可能! 13. Dhukkubbii maataa, hidhataa fi garaachaa. Tags: Dhukkubbii Yeroo Wal Qunnamtii Saalaa(dyspareunia) Pain During Sexual Intercoarse #subscribe #share Video Songs, Dhukkubbii Yeroo Wal Qunnamtii Saalaa(dyspareunia) Pain During Sexual Intercoarse #subscribe #share hindi video, Dhukkubbii Yeroo Wal Qunnamtii Saalaa(dyspareunia) Pain During Sexual Intercoarse #subscribe #share bollywood movie Dhukkubbii Yeroo Wal Qunnamtii Saalaa . Waantonni sammuu jeeqan marsaa laguu fi qophaa’uu hanqaaquu waan hir’isaniif irraa fagaachuu qabna. Haalli kamillee kan kana dangeessu, qaamni saalaa dhiiraa dhaabbatee walqunnaamtii akka hin raawwanne dhorka, osoo fedhii qabuu jechuudha. Save my name, email, and website in . Kondomiin qaama saala dhiiraa irraatti osoo . huuqqini qaama cimaan yoo argamee HNy qaban jeechuudha. Yoo turu dhiitaan isaa alatti ba'ee mul'achuudhaan, yoo harkaan qaqqaban waan akka raammoon itti guutee jiruu "bag of worms" kan namatti fakkaatu. Gurmeessaa irra KINTAAROOTII (hemorrhoids) ***** Dhukkubni kintaarootii kan dhufu hoggaa hiddootni dhiigaa naannoo qaama bobbaatti argaman hamma barbaadamuu ol baballachuun (dilated )dhiiga of keessatti kuufatanidha. -Dhukkubbii garaa kenyaa kan gara gubbaa kan gara mirgaatti dhukkubbiin hamaan yoo nutti dhagahame. Dhukkubbii yookin namatti toluu dhiisuu. Dhangalaan bifa addaa qabu ykn foolii addaa qabu karaa qaama saalaa dubartootaa dhangala’uu. 1. Tuqaalee 9 kanneen qunnamtiin saalaan fidu asii gadii tarreefame faa’iidaasa isiniif ibsuu yaalla. du’aa jiru. Dhukkubbii naannoo qaama saalaa kan yeroo hojii. Madaa'uu qaama saalaa. fincaanii irratti miira dhukkubbii kan dhukkuba quunnamtii saalatiin darban kan . Kaansarii qaama walhormaataa 5. Qorichoota tokko fkn qoricha kaansarii 7. 6. (Fakkeenya 14:30) Karaa biraa immoo, dhiphinni dhukkubbii mataa, lafti namaan maruu, dhukkuba garaachaa fiduu fi onneen garmalee akka rukutu gochuu dandaʼa. Xurii qaama keessa jiran hundumaa baasuuf (fkn; CO2 , yuuriyaa,) Ho’a qaama keessa tamsaasuuf; Dhukkuba ittisuuf fi kkf dalaga. 2. Jarjaruu fi ariifannaa, sodaa fi miirota kana fakkaatan haga dandeenye ofirraa fageessuu qabna. Safe-steps. Kanneen akka garaacha, somba, rajii, dil’uu, dhangala’oo qaama saalaa, aannan, mi’oo, dhangalaa buusaa gidduu irraa fudhatamu,tishuu harmaa, xannacha lymfii kan gubbaa harmaa tti argamu irraa, gadameessa irraa fudhachuun ni daanda’ama. Rifeensi agarsiiftu bareedina keessaa isa tokko, keessattuu dubartootaf bareedina addaa qaba. Naannoo qaama saalaa uruu, muruu, sukkuumuu fi koobuu/gubuu) . Fayidaa fayyaa walqunnaamtii saalaa! Dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu qaama keenyaa . Dhukkubbii maataa, hidhataa fi garaachaa. Itoophiyaa Ifa addunyaa ergaa 1,2,3,5 was published by brukie121 on 2020-06-27. Dhukkuba Ka’uu Dadhabuu Qaama Saalaa Dhiiraa (Impotence) 4. Kan nama biraatti fayyada muun dhibee fidUU danda'a waan ta'eef 4. Nuti abbummaa isaa hinwaakkanne. 7. Ujummoo nyaata afaan irraa gara garaachaatti dabarsu kan “Esoofagasii” jedhamu irratti, 3. Kunis marfeedhaan kan ji’a sadii sadiin kennamuudha. Dhukkuba Ka’uu Dadhabuu Qaama Saalaa Dhiiraa (Impotence) 4. Kanseriin qaama hormaataa irra guddaan isaa HPV irraa namatti dhufa. kormammuu balleesuuf malootni salphan manuma keenyati yaalu dandeenyu ni jiru. Raammolee Maxxantoota ta’an . Dhukkubni kun yoo xiqqaate nama harka Statistics and posts of Damma daamuu telegram channel. Garaa gogsuu ykn baasaa yeroo dheeraaf nama irra ture; Dhukkubni tiruu ykn dhukkubni biraa kan iitaa garaatiif nama saaxiluu jiraachu; Nyaata akka fuduraaf kuduraa fayyadamuu dhabuun wontoota rakkinna kanaaf nama siixilan keessaa isaan ijoo ta’aniidha. Dhugaansaa Waaqayyo qaama saalaa kan uume, hiriyoonni gaaʼelaa dhala godhachuu malees, jaalala waliif qaban akka ittiin ibsaniifi akka itti gammadan akka taʼe argisiisa. com BBO Finfinnee Adoolessa, 2013 Seensa Moojulichaa Koorsiin Anaatoomii fi Fiiziyoloojii Namaa kun lakkoosfa koorsii Biol. Kunis marfeedhaan kan ji’a sadii sadiin kennamuudha. Waaqayyo nuuf haa. Taateen kun shamarran hedduu irratti kan mul'atu tahus darbee darbee shamarraan muraasni durbummaa qaban qaamni isaanii dhiphaa tahus dhiiguu dhiisuu nii mala. Hamma Dubbifame: 1,891. Dhiigni qaamni saalaa kan. * Dibaata qaamaa dhuunfaa ofii tahUU barbaachisa. Haalli kamillee kan kana dangeessu, qaamni saalaa dhiiraa dhaabbatee walqunnaamtii akka hin raawwanne dhorka, osoo fedhii qabuu jechuudha. Ijoolleen baayyee daa’imman waan ta’aniif, haadha isaanii biraa hafuu hindandeenye. Doktaroonni qaama saalaa namaaf tolchan. Gadameessa irratti, 4. Da'waa/Invitation. mudatu yammuu ta’u, qaama saalaa dubartootaatii kaasee amma gadaamessaatti kan miidhudha. Qorannoo seeroology( serology) mala seramii dhiiga irraa ykn aannan irraa adda baasuudhan, adeemsa . yeroo wal qunnamtii saalaa shamarree tokko maaliif qaamni saalaa ishee dhukkuba? furmaanni isaa'oo maaliShare godhaa! Azar 14, 1399 AP . Gadaamessi arjoomamee fi qaamni walhormaataa ulficha akka hin miine dooktaroonni hordoffii gaarii gochaafii turaniiru. TAGS . . • Fincaan gurraach bifa shaa’ee yks buna fakaatu fincaa’uu • Gogaa dhaqnaa yks ija bifa keelloo fakatuu qabaachuu • Gogaa isaanii irratti shif jechuu (horbobba’uu), hossisu. kitaaba kana keessatti gaggeefama akka qabaatu kan taasise, dhugaa gadi . Namoonni dhukkuba vaayirasiin hepatitis B irra ture mallattoolee kan hin qabne ta’ee, garuu baay’ee hamaa fi kan asinanaan dhaaqqabsiisuu danda’u: Manca’ina tiruu (cirrhosis) yeroo hedduu dhukkubbii kan hin qabne kan gadi dhooqu furfura laafaa kottee fi miilla irraatti bahu, 2. Posture jajallataa tahe irra dhaabatanii hojii hojjachuun gaaftokkotti dhukkuba nama qabsiisuu baatus yeroo dheeraa keessa dhukkubbii nutti fida. ️ Dhukkubbii mormaa fi dugdaa:-Saaynsiin akka jedhutti namni gadi jedhee moobayillii fayyadamu(wa dubbisuuf ykn barreessuuf) nama morma isa irratti meeshaa 12kg ulfaaltuu rarrafate/batuun wal-qixa. Namootni walqunnaamtii saalaa yeroo dheeraaf hin godhiin yoo turan waan kun akka mudatu ni . Kun, “dhukkuba sombaa . Dhukkuba Vaayirasii Tiruu (Viral hepatitis) 3. djirata@gmail. * Dhiigaa qaama saalaa bahu/vaginal bleeding/ * Marsaan laguu hafuu. vidio kana #like #share godhaayoo haaraa taatan #subscribe waan vidio keenya waan daw'attaniif 🙏🙏galatoomaa👍video kana fakkaatu argachuudhaaf💖. 3. 6. Save my name, email, and website in . com 1 ANAATOOMII FI FIIZIYOLOOJII NAMAA (Biol. Qaamni saalaa dhiiraa kan dhaabbatu (erection) yoo hormooniin sammuu keessaa gadi lakkifamee ujummoolee dhiigaa qaama saalaa dhiiraa keessatti argaman dhiigaan guutuudhaan dhiibbaa (pressure) uumudha. Dey 12, 1399 AP . Kaayyoo Boqonnichaa • Eerga boqonnaa kana baratanii booda barattootni: Mataa Dhukkubbii (Headache). Vaayirasiin Hepatitis B irra ture. . Dhugaa jiru: Akka Kitaaba Qulqulluu hiika bara 1899⁠tti 1 Yohaannis 5:7, 8 akkana jedha: “Waaqa irratti kan dhugaa baʼu sadidhaʼoo, isaanis abbaa, sagalee, hafuura qulqulluus. Yoo yeroo wallaansaaf seentu qorannoo qaama saalaa taasifatteetta ta’eef ‘show’ qabaachuu ni dandeessa. Qorannoo laboraatoorii E. This book is a Novel of Afan Oromo (Oromo Language) written by Merga Feyera. Gadaamessi arjoomamee fi qaamni walhormaataa ulficha akka hin miine dooktaroonni hordoffii gaarii gochaafii turaniiru. Dhukkubbii naannoo qaama saalaa kan yeroo hojii hojjettaniif yeroo dheeraaf dhaabbatan namatti cimu, kan ganama irraa kaasee gara galgalaatti cimaa deemu fi yoo dugdaan ciisan namatti fooyya'u. Kun Chaanaalii Barnoota Amantaa Islaamaa akkasumas barnoota walbira qabiinsa amantaa/comparative religions/ irratti ibsa gahaa ragaa walii Milkaaina Atileet Abbabaa Biqilaa Qaama Hiruun Abbabaan bara 1961 wal dorgommii maaraatoonii addunyaa yeroo 3faaf injifachuuf gara Meeksikootti imalus Abbabaan balaa irtra gaheen osoo abdii hin kutatiin dhukkubbii gudeeda isaatti dhagahamaa tureen fageenyicha wal dorgommii Paaraalimpikii sadii taasiseen Km 15 caalaa fiiguu hin dandeenye. Kanneen akka garaacha, somba, rajii, dil’uu, dhangala’oo qaama saalaa, aannan, mi’oo, dhangalaa buusaa gidduu irraa fudhatamu,tishuu harmaa, xannacha lymfii kan gubbaa harmaa tti argamu irraa, gadameessa irraa fudhachuun ni daanda’ama. hepatitis B irra ture qaama namaa keessatti hafu muudatuudha. dhukkuba vaayirasiin . dhukkubbii sana nutti kaasu ( salphaas tahu) irraa fagaachuu qabna. Cirrachi kalee keessatti kuufame kun osoo dhukkubbii nutti hin dhageessisiin waggoota dheeraaf taa’uu illee ni danda’a. 5. (Fakkeenya 14:30) Karaa biraa immoo, dhiphinni dhukkubbii mataa, lafti namaan maruu, dhukkuba garaachaa fiduu fi onneen garmalee akka rukutu gochuu dandaʼa. Foon gooftaa nyaannee, Dhiiga gooftaa dhugnee akka jireenya bara baraa qooddannuuf, akka mootummaa Waaqayyoo dhaalluuf fedhiif jaalala. . kanaafuu dubartiin martinuu iccitii dhiiraa . Kan nama biraatti fayyada muun dhibee fidUU danda'a waan ta'eef Qaama nnaannoo/Kaanpii keenya keessa jiru qofa beektota goonee of rakkoolee jiraniin walfakkaatan akkasumas taaumsaan waldaangessan kallattii misoomaa fakkeessuu osoo hin tain qaamni biroos ni yaada, ni beeka, ni xinxala, mootummaan kaaeen kilaastara ykn godina misoomaa sadiitti qooduudhaan karoorfamee kkf jennee fudhachuu, kan raawwatamaa jiru . Yoo qunnaamtii saalaa goodhamu guutummaa guutuutti yaada keenya qaama saalaa keenyarra kaa’uu dhiifnee bakka biraa yaadaa raawwachuun hedduu gargaara. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon. pw Dhabuu qaama Saalaa Dhiiraa Fi Mala Furmaattaa, . kan . — December 7, 2020 comments off. Hoo’i qaamaa fu dadhabiin dhukkubbii kana wojjiin yoo jiraate – Akkasumas ijji keenya ykn gogaan keenya yoo boora ta’e hatattamaan gara mana yaalaa deemuun barbaachisaa dha. Dhiigni qaamni saalaa kan waan akka malaa hedduu waliin jiru ta’e ‘show’ kun ammo mallattoo ulfi haala nagaa ta’een deemaa jira jechuudha. Dhukkubbii maataa, hidhataa fi garaachaa. Dhukkubbii tasa naannoo qomaa irratti namatti dhaga’amu Qaama mudhii olii irratti boqonnaa dhabuu: dhukkuubbiin harka, dugda, gateettii, morma, illachaa fi garaa gara oliirra dhukkubbiitu namatti dhaga’ama. hitnawsjt. Not Now. ChangesinRabiCrops 23 12 08. Ittisa fi To’annoo • Ilbiisota to’achuu • Bakka bookeen busaa itti wal hortuu qulqulleesu • Saaphana sirree fayyadamuu. https:&#x2F;&#x2F;t. Ameen! Iccitii Cuuphaa Organic approach to treating ailments remain the best option when modern science runs out of precription. • Harka fi miilla hadoochuu yks ciciniinu. 4. Iccitii Cuuphaa Akkasumas yeroo dhaqnee reeffa isaa ilaallee qaama saalaa isaa irraa muranii garaa isaarra kaahanii biraa sokkan jedhu. Gosa 4: Kan biro ( Fkn. Deeggarsa yaalaa taasifameen booda killeen daa’ima ta’uu danda’uu fi duraan baafamee olkaa’ame baatii 7 Yoo qunnaamtii saalaa goodhamu guutummaa guutuutti yaada keenya qaama saalaa keenyarra kaa’uu dhiifnee bakka biraa yaadaa raawwachuun hedduu gargaara. Miidhamni yeroo dheeraa booda dhufuu danda’anis:-1. Dhukkuba Ka’uu Dadhabuu Qaama Saalaa Dhiiraa (Impotence) 4. Kan atii narrattii raawwatte yoomuma keessa kooti hin badu. Gosni qusannoo maatii kun shamarran gariin irtatti amala marsaa laguu jeequu ykn hambisuu,mataa dhukkubbii,finnisa qaama ykn fularratti baasuu,furdisuu,wayita ilmoo godhachuuf qusannoo maatii kana addaan kutan tursiisuuf kkf of keessaa qaba. Dhukkuba Vaayirasii Tiruu (Viral hepatitis) 3. Waaqayyoo Icitii kee kan nuun geese galatni siif haa ta’u. yoo dhukkubi kun hamaa ta’ee ammoo furfur isaa gara giddu galeessa dhuma marrummaanii fi qaama saalaa, harka fi fuullatti diriira ykn baballata. Milkaaina Atileet Abbabaa Biqilaa Qaama Hiruun Abbabaan bara 1961 wal dorgommii maaraatoonii addunyaa yeroo 3faaf injifachuuf gara Meeksikootti imalus Abbabaan balaa irtra gaheen osoo abdii hin kutatiin dhukkubbii gudeeda isaatti dhagahamaa tureen fageenyicha wal dorgommii Paaraalimpikii sadii taasiseen Km 15 caalaa fiiguu hin dandeenye. Dhukubbii yeroo dheeraa, 2. Gorsa gabaaba. Azar 20, 1396 AP . Ulfaatina garmalee 8. dhukkuba Vaayirasiin Heeppatitisii/Dhukkuba Tiruu B qaama . Kanneen akka garaacha, somba, rajii, dil’uu, dhangala’oo qaama saalaa, aannan, mi’oo, dhangalaa buusaa gidduu irraa fudhatamu,tishuu harmaa, xannacha lymfii kan gubbaa harmaa tti argamu irraa, gadameessa irraa fudhachuun ni daanda’ama. Daa'imni dhibee akkanaa qabu yoo siquunamee osso rakkolee biraa hin ilaalin ykn qooranoo feedhii. Available Formats. Flag for inappropriate content. innis sadarkaa fiixee qaama saalaa dubartootaa muruu irraa hanga . Boodarra qaama saalaa isaa guddifatee jaalalleesaas. Dhiibbaa Dhiigaa . Guyyaa guyyaan rifeensi lakkoofsan 50–100 ta’u nama tokko irraa ni buqqa’a, garuu haarawan bakka [Read More] Bgi kafnana; Cool መቀዝቀዝ; Qabbana/qorra/holachuu Degan; damha Coordinate ; ማቀናበር,ማስተናበር Qindeessuu; Isu-duwid kamaba kee tama yasgorowi Kanneen akka garaacha, somba, rajii, dil’uu, dhangala’oo qaama saalaa, aannan, mi’oo, dhangalaa buusaa gidduu irraa fudhatamu,tishuu harmaa, xannacha lymfii kan gubbaa harmaa tti argamu irraa, gadameessa irraa fudhachuun ni daanda’ama. Xurii qaama keessa jiran hundumaa baasuuf (fkn; CO2 , yuuriyaa,) Ho’a qaama keessa tamsaasuuf; Dhukkuba ittisuuf fi kkf dalaga. 2 Ga 'ila keessaniin ala unnamtii saalaa claan aa hin abne raawwattanii beektuu ? 13. Infeekshiinii tokko kan naannoo qaama saalaa hubu fkn cophxoo 3. kana jechuun Saayinasiin qaama keenya yoo ta’u, saayinasaayitis (sinusitis) ykn kulkula sayiinasii kan jennu immoo dhukkubaadha. Wal-qunnamtii qaama saalaa irraa guyyoota muraasaaf fagaachuu dha. Gorsa waa&#39;ee fayyaa sammuufi xiinsammuu irratti ni barbaadduu? Link kana gadii tuquun join godhaa. Rifeensi naannoo qaama saalaa sababa malee hin biqille. Uffanni alaabaa ABO qabu; haasaa fi ilaalcha ABO dhaan gabbatanii argamuu kan filatan Qeerroon Oromoo DhDUO’f mata-dhukkubbii guddaa ta’e. dafka halkanii, laydaa fi dhukkubbii qomaa dabalata. Oromia 0. ykn guggube Dhiiga qaama saalaa dubarti (dhiiga hoormaataan wol qabatu yoo hin taane) Yeroo qunnamtii saalaa dhukkubbii hidhaa Naannoo hidhaa, . Save Save English Amharic Oromiffa Somali Afar For Later. Anybody who can read and understand the writing system of the language can read and enjoy! 4. Farvardin 7, 1400 AP . Yeroo baay'ee qubaa fi harkarratti kan bahuu yoo ta'u;darbe darbee fuula,luka ,naannoo qaama saalaa fi iddoo birootis bahuu danda'a. 2. biilbila Kanaan . 4 Nama Dhukkuba HIV/AIDS qabu wajjiin wal qunnamtii saalaa raawwattanii beektuu? 13. • Mataa Dhukkubbii (Headache). “Warrootni dhukkuba qaama saalaa qabu immo akka kooti carraa akkana fayyadamanii mana yaala deemun barbaachisaa dha keessattuu dargaggootaaf” dhaamsa jedhuun dabarsee ture Obbo. Akkasumas yoo qaama birootti tatamsa’ee jira ta’e, qaama san waliin walqabatee mallattoo agarsiisu danda’a, fknf yoo sombatti tamsa’e jira ta’e; mallattoolee yeroo dhibee sombaa biroo kan akka . Dhukkuba Vaayirasii Tiruu (Viral hepatitis) 3. me&#x2F;joinchat&#x2F;WDQI2GoDP_te2plF https:&#x2F;&#x2F;youtube. Vaayirasiin Hepatitis B irra ture dhukkuba vaayirasiin hepatitis B irra ture qaama namaa keessatti hafu . آمار و پست های کانال Dubbii (Icciitii)Jaalalaa fi Beekumsa Waliigalaa در تلگرام. 0% found this document useful (0 votes) 47 views 5 pages. -Dhukkubbiin akka waraansa miila fi harka keessaa nama dhukkubuu-Qaamni keenya keessumaa miilaa fi harki keenya humna guutuun socho’uu dadhabuu ykn nuuf abboomamuu diduu. Dabalataann, dubrtoonni miidhama yeroo dheeraa fayyaa faana hormaataa fi saalaa isaanii irra ga’uu gadadamuu nidanda’u, akkasuma balaa HIV tiif saaxilamuu fi godaanisa gammuu fida. Dhukkubbii tasa naannoo qomaa irratti namatti dhaga’amu Qaama mudhii olii irratti boqonnaa dhabuu: dhukkuubbiin harka, dugda, gateettii, morma, illachaa fi garaa gara oliirra dhukkubbiitu namatti dhaga’ama. Gosni qusannoo maatii kun shamarran gariin irtatti amala marsaa laguu jeequu ykn hambisuu,mataa dhukkubbii,finnisa qaama ykn fularratti baasuu,furdisuu,wayita ilmoo godhachuuf qusannoo maatii kana addaan kutan tursiisuuf kkf of keessaa qaba. Saayinasiin baay’inaan afur kan ta’an qaamota keessaa isaan qullaa qilleensaan guutamee jiru lafee naannoo funyaanii keessatti argamaniidha. qorichi kun qabu keessaa; mataa dhukkubbii, gadteessisuu, garaacha dhukkubsuu, oldeebisuu. Madaa’uu ykn ququnca’uu qaama saalaa dhiiraa ykn dubaraa, dhukkuubbii addaa yeroo qunnaamtii saalaa raawwatan, fincaan yoo fincaa’an garmalee nama gubuu, dhagna gubaa, dhukkubbii garaa gara handhuuraa gadii. Qorannoo seeroology( serology) mala seramii dhiiga irraa ykn aannan irraa adda baasuudhan, adeemsa . Miidhama nafaa naannoo qaama saalaa jiran, 7. Yeroo dheeraaf siree irra boqochuun dhukkubbii dugdaa namatti caalsisa waan taheef yoo . Depo proveran kanneen hormonaali qusannoo maatiif kennaman keessaa isa tokko. Luka irratti, 2. Kutaa qaama saalaa dubartootaa muruun Eedsiin akka babalʼatu . Qaama saalaa dubaraa irratti, 5. Yeroo baay'ee qubaa fi harkarratti kan bahuu yoo ta'u;darbe darbee fuula,luka ,naannoo qaama saalaa fi iddoo birootis bahuu danda'a. Walqunnamtiin saalaa ijoollee horachuun ala bu’aa hedduu qaama keenyaaf kan buusu qaba. Mukaa'uu -depression 10. Gosni qusannoo maatii kun shamarran gariin irtatti amala marsaa laguu jeequu ykn hambisuu,mataa dhukkubbii,finnisa qaama ykn fularratti baasuu,furdisuu,wayita ilmoo godhachuuf qusannoo maatii kana addaan kutan tursiisuuf kkf of keessaa qaba. bakka furfurri jirutti, Miidhama nafaa naannoo qaama saalaa jiran, 7. Deeggarsa yaalaa taasifameen booda killeen daa’ima ta’uu danda’uu fi duraan baafamee olkaa’ame baatii 7 Qaawwi qaama saalaa shamarran durbummaa qabdu kunis dhiphaa waan taheef yeroo qaamni saalaa dhiiraa itti seenu waan harkifamuuf miirrri dhukkubbii fi dhiiga xiqqoo ni dhangala'a. Mata Duree Qoʼannaa Adoolessa 8-14, 2019: Jaarsoliin cubbuu cimaadhaaf furmaata kan kennan akkamitti? Warri ijoollee isaanii miidhaa saalaa irraa eeguu kan dandaʼan akkamitti? Wol qunnamtii saalaa qaama taa’umsaatiin raawwachuu. Statistics and posts of Damma daamuu telegram channel. Hooffaa ykn kan ‘pelvisii’ jedhamuun beekamu, qaama keenya kan garaadhaa gadii fi sarbaa dhaa olii keessatti, 6. Taateen kun shamarran hedduu irratti kan mul'atu tahus darbee darbee shamarraan muraasni durbummaa qaban qaamni isaanii dhiphaa tahus dhiiguu dhiisuu nii mala. C. * Dibaata qaamaa dhuunfaa ofii tahUU barbaachisa. Qaama ofii dhiqachuu * Yoo dandahame qaama ofii glJYYUU dhiqachuun fayyummaaf barbaachisaadha * qaama dhiqachuun dhukkuba gogaa fi faaltuun nyaatamuu irra nama eega. Toomas Maaning. Rakkina kanaa olii keessaa tokkooyyuu yoo of’irratti argitan, qabaattan: Kanneen akka garaacha, somba, rajii, dil’uu, dhangala’oo qaama saalaa, aannan, mi’oo, dhangalaa buusaa gidduu irraa fudhatamu,tishuu harmaa, xannacha lymfii kan gubbaa harmaa tti argamu irraa, gadameessa irraa fudhachuun ni daanda’ama. C. 2. yeroo wal qunnamtii saalaa shamarree tokko maaliif qaamni saalaa ishee dhukkuba? furmaanni isaa'oo maaliShare godhaa! Mana keessan taa'aa odeeffannoo fayyaa. 2. Download as PDF, TXT or read online from Scribd. . DhDUO waan Oromoo fi Oromiyaa gochaa turte waan beektuuf; ABO’n immoo siyaasa haqaa waan gaggeessuuf qaama Oromoo fi Oromiyaa irratti daba hojjechaa tureef murtoo haqaa kenna kan jedhutu yaaddoo ta’e. #Faana_Dhugaa Kitaabolee Galataa warreen jalqabaa: '#Galaa_Sammuu' fi '#Coqorsa_Abdii' namni dubbise, kitaabni haaraan kun kitaaba akkamii akka ta'uu Tuttuqiidhaan nama qaba, keessumatuu qaama saalarraa. dhangala’aa ‘hyaluronic acid’ kan tiishuu haphii qaama. Dhukkubsatooti baayyeen. pdf Download Dhimma wal'aansa fayyaa dubartoota ilaalchisee ifatti haasa'uun akka dhimma safeeffatameetti hafuunsaa miidhaa qabaachu dubbatu waa'ee fayyaa dubartootaa irratti duula kan jiran. Eegumssa Fayyaa Dabala (Increase Immune System)Namootni qunnamtii saalaa torbaanitti si’a lama ol raawwatan eegumsi fayyaa (Immunity) isaani cimina . 321 qabatee abbaa kireediitii sadiii tauudhaan kennama. Mohamed, Alias - Ahmed Adan Below, an Oromo herbal doctor, have been providing treatment for petients who were not been able to get treatment from specialised doctors and health centers. Akkuma beekamu qaama keenyatti miirri dhukkubbii kan dhagahamu qaama . Kitaabni Qulqulluun, “Yaadni nagaa qabu namummaa namaatiif jireenya in kenna” jedha.

3053 4438 9953 7990 5603 6118 9038 2465 1874 8799